Čistkov izobraževalni kotiček

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki v večstanovanjskih objektih

v skladu s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki bo s 1. 1. 2020 veljal spremenjen obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za večstanovanjske objekte, v katerem se bo izračun mesečnega stroška posamezne storitve porazdelil glede na dejanski volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke in glede na število opravljenih odvozov v posameznem mesecu, kar se do sedaj ni izvajalo in je bil strošek odvoza enak individualnim gospodinjstvom. To pomeni, da bo izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo na državni ravni, moral v primeru zadržanja obstoječih volumnov zabojnikov ter nespremenjenega števila odvozov obračunati dodatni odvoz in dodatne volumne pri vaših objektih.

Primer 1: danes 2 osebi plačujeta volumen 80 L, kar znese na mesec povprečno 8 €; V tej ceni je upoštevan 1 x odvoz na mesec, medtem ko se pri vas odvaža 2 x mesečno oz. vsakih 14 dni, to pomeni da bomo od 1.1.2020 naprej morali obračunati 2 x odvoz 80L, = 160L, kar pomeni dvojni strošek t.j. povprečno 16 € v danem primeru. Strošek pa lahko ostane enak če boste prilagodili potrebe, in pri vsakem odvozu oddali samo 40L volumna, skupno 80L na mesec, pri čemer bo potrebno temu prilagoditi število posod, glede na primer 2.

Primer 2: V objektu je 10 stanovanj, v vsakem stanovanju so 3je člani, ki plačujejo obračunski volumen 120L. Skupaj gre za 10 x 120 L = 1200L volumna, ki se plačuje, to zajema 1 x odvoz na mesec in seštevek plačanih volumnov za celotni objekt. Od 1.1.2020, bomo morali obračunati tudi dejanski volumen, ki ga uporabljate, torej če pred vašim objektom stojita 2 posodi, volumna 1100L, ki se vozita na 14 dni oz. 2 x na mesec, to pomeni v enem mesecu skupaj 4400 L odpeljanega volumna, če pogledamo kaj se danes plačuje torej 1200L, pri tem ostane 3200L neplačanega volumna za posamezni objekt, to pomeni da če je v objektu 10 stanovanj, da bo vsako stanovanje moralo plačati 3200L dodatno, kjer pridemo do enormnih povišanj pri nekaterih objektih tudi 300% današnje cene. Pri tem bo potrebno št. posod prilagoditi seštevku volumna, ki se v plačuje v posameznem objektu.

KAJ MORATE STORITI ?

Kot ste verjetno že brali ali poslušali, so enake spremembe uvajala že podjetja v vašem bližnjem okolju, saj nam to nalaga državna zakonodaja. Čisto mesto Ptuj je VAŠ PARTNER, na področju ravnanja z odpadki, zato tudi želimo do vas pristopiti v smislu POMOČI in SVETOVANJA, kaj je potrebno storiti pred 1.1.2020, da boste morebitno povišanje stroška v vašem objektu zmanjšali oz. s svojimi odločitvami dosegli tudi to da ta ostane enak kot danes.

V mesecu novembru boste prejeli še dodatne dopise, kjer bomo za posamezni objekt, dodali točen izračun povečanja stroška, zaradi nove zakonodaje, ter hkrati podali že predlog možnih rešitev za posamezni objekt, ki bo po naših izkušnjah čim bolj omilil prehod na zahtevan nov obračun. Seveda pa boste vi kot uporabniki, lahko sprejeli tudi drugačne / svoje rešitve, pri čemer vam bo naše podjetje nudilo ustrezno strokovno pomoč.

V SLED NAVEDENIH SPREMEMB, ŽELIMO ŽE VNAPREJ POUDARITI NASLEDNJA DEJSTVA:

1. Z uvedbo obračuna storitev po Uredbi se direktno NE spreminja obstoječa cena spreminja se le način porazdelitve stroškov med različnimi uporabniki v občini (stanovalci blokov, enostanovanjskih hiš,…). Zaradi nameravane spremembe izvajalec ne bo imel višjih prihodkov kot doslej, temveč bo prišlo izključno do različne notranje razporeditve – individualne hiše bodo plačevale manj, zaradi manjšega standarda – odvoz 1 x mesec,medtem ko bodo uporabniki v večstanovanjskih objektih plačevali več, zaradi povečanega standarda – odvoz 2 x mesec + večji volumen.

2. Uvedbo takšnega načina obračuna zahteva nacionalna zakonodaja, saj ta določa, da je potrebno stroške porazdeliti med uporabniki na podlagi volumna posod, ki jih imajo le-ti nameščene na odjemnem mestu in na podlagi frekvence odvozov. V tem trenutku obračuna v občini Kidričevo nimamo urejenega na zahtevan način, kot tudi v drugih občinah ne, zato je to NUJNO potrebno izvesti s 1.1.2020 (večina okoliških občin, kjer odvoze izvajajo drugi izvajalci, je to uvedla že s 1.1.2019).

3. Podjetje Čisto mesto Ptuj NE ŽELI, da imajo stranke, ki živijo v večstanovanjskih stavbah višje položnice, kot so bile doslej, zato venomer opozarjamo, da je potrebno urediti trenutno stanje in zmanjšati število posod za mešane komunalne odpadke, saj so te posode tiste, ki vplivajo na višino položnice.

4. Svetujemo, da se čim prej nadomestijo posode za mešane komunalne odpadke s posodami za ločeno zbrane frakcije, katere vam tudi namestimo brezplačno. Ter da odpadke, ki spadajo IZKLJUČNO in SAMO v zbirni center in ne v posode, tudi odvažate v zbirni center Kidričevo, ki je v neposredni bližini vaših objektov.

5. Seznanjeni smo tudi, da pri nekaterih odjemnih mestih odpadke prepuščajo tretje osebe, ki tam ne stanujejo. Svetujemo, da čim prej ogradite prostor za posode ali te vsaj zaklenete in s tem preprečite dovoz odpadkov od drugod. Navedeno vam lahko uredi tudi naše podjetje.

AKTIVNOSTI: Vse aktivnosti bomo kot izvajalec s pomočjo občine Kidričevo in upravnikov stavb, peljali v smeri, da vam pri uvedbi nove zakonodaje pomagamo, a kljub temu bodo največje spremembe potrebne pri vas. Trenutno ni nobene potrebe po »paniki« in klicih na podjetje, občino, … saj boste sproti obveščeni o vseh aktivnostih, in boste pravočasno lahko sprejeli potrebne rešitve torej preden bo prišlo do spremembe obračuna.

Vaš zbiralec odpadkov ČISTO MESTO PTUJ d. o.o.

Deli

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!

[contact-form-7 404 "Not Found"]